EFECTIVITAT AMB L'AIGUA

Una eficient gestió de l'aigua, permet incrementar considerablement la productivitat del cultiu.

L’eficient gestió de l’aigua és un factor “clau” per obtenir la màxima productivitat en el cultiu de l’ametller, a partir de la dotació d’aigua de reg de què es disposi en una determinada zona productora. Els resultats obtinguts en tres anys en la finca experimental que la Diputació de Lleida té a Maials (Segrià), on s’estudia -amb el suport de l’IRTA- la resposta de l’ametller a partir de l’aplicació de diferents dotacions de reg, posen de relleu que com més aigua s’aplica a aquest cultiu major és el rendiment que s’obté dels arbres. Així, amb una dotació d’uns 6.500 m3/ha i any, que seria la màxima que permet el Segarra-Garrigues, es poden assolir uns 2.500-3.000 quilos d’ametlla en gra per ha i any, tot i que la voluntat és superar aquesta xifra en els pròxims anys amb els arbres en plena producció i una més acurada gestió hídrica. Cal tenir en compte que els rendiments de l’ametller en zones de secà de Lleida es mouen entre els 200 i els 250 quilos per hectàrea i any. Les bones expectatives aconseguides fins al moment constaten la rendibilitat del conreu de l’ametlla en regadiu.