ESTALVI D'ENERGIA

La millora d’eficiència en el regadiu suposa un estalvi de fins al 20% a la factura energètica de les comunitats de regants

La disminució del consum energètic es considera que pot realitzar-se mitjançant dos aspectes:

a. Per la disminució de consums d’aigua a conseqüència d’un millor coneixement de les necessitats a través dels Serveis d’Assessorament al Regant i per la reestructuració o modernització amb canvi de sistema de reg. Té major efecte en els regadius en els quals es considera la possibilitat d’un canvi del sistema de reg (pot passar l’eficiència de 0,4 fins a 0,75) i els que es troben amb escàs percentatge de revestiment de les seves xarxes en l’actualitat (poden millorar l’eficiència de 0,4 a 0,6).b. Per la correcta adequació del sistema de bombament, tant en els nous regadius com en la modernització, referent als següents conceptes:

• Introducció de variadors de freqüència per a funcionament de bombes en règim variable.

• Millora de rendiments en els equips d’impulsió.

• Automatització dels sistemes de comandament, maniobra i control.

• Possibilitat de construcció de dipòsits operatius, en casos determinats.

• Disseny de xarxes optimitzades energèticament.

• Millora del factor de potència.

• Elecció de la tarifa més adequada.